Underhållssystem för ledningssystem till insatsorganisation inom markstridsområdet

Den största delen i uppdraget bestod i att utarbeta en integrerad logistikstrategi (ILS) för det övergripande ledningssystemet LS IO 14 Mark, och de fyra tunga delsystem som ingår i systemet:

  • Ledningssystem för soldat
  • Ledningssystem för bataljon
  • Ledningsssystem för staber
  • Mobilt yttäckande telekommunikationssystem.

För att kunna genomföra detta började vi med att ta fram ILS-krav för dessa områden, eftersom dessa i stort sett saknades vid beställningstillfället.

När ILS-kraven var på plats utformade vi förslag till logistiklösningar för de fyra olika systemen. Med dessa som grund gick vi sedan vidare och utarbetade själva strategin.

En specifik utmaning i uppdraget var att de fyra delsystemen i praktiken redan var överlämnade och driftsatta, baserat på befintliga tekniska system. De olika systemen var dessutom framtagna under olika tider och med olika förutsättningar för drift och underhåll. Exempelvis kan nämnas att stabsplatserna baserades på redan anskaffad materiel och underliggande system, som nu skulle sättas samman i nya konfigurationer.

För att lösa detta tog vi respektive systems underhållsplaner och förde samman dessa systemvis. Vi granskade sedan dessa system utifrån vår samlade kravbild och den framtagna strategin och kunde då identifiera förbättringsområden avseende såväl krav som den faktiska realiseringen av projektet.

Förutom detta så arbetade vi tillsammans med Försvarsmakten för att utarbeta förslag till metoder för optimering av reservmateriel mot förband. Vi gjorde även en del utredningar kring tillämpningen av teknisk order inom området för ledningssystem.

Projektet slutfördes inom den överenskomna tidplanen och totalt levererades ca 15 rapporter och andra former av dokumentation.

Projektfakta

Uppdragets namn: Underhållssystem och baskonfiguration för ledningssystem till insatsorganisationen inom markstridsområdet version 2014
(LS IO 14 Mark).

Antal konsulter: 3, från två bolag.

Projektets längd: 5 månader.

Tid från beställning till bemanning av projektet: 1 dag.

Se alla uppdragsreferenser

Network Enabling System Partner AB
Mästergatan 7
745 37 Enköping

Telefon 070-265 65 11
info@nesp.se